Złożony przez gminę wniosek dotyczący gospodarki wodno-ściekowej został wstępnie zakwalifikowany do dofinansowania w ramach konkursu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w województwie pomorskim poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”.
Przewidywana kwota wsparcia ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wynosi 189 000 zł.