AZBEST – NABÓR WNIOSKÓW !!!

Wójt Gminy Damnica informuje, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił kolejną edycję konkursu pod nazwą:
„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO” (edycja 2019).

        W związku z powyższym, Gmina Damnica (jako jednostka samorządu terytorialnego) planuje wystąpić z wnioskiem o udzielenie dofinansowania na realizację zadań, związanych
z demontażem, zbieraniem, transportem, zabezpieczeniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest, znajdujących się na terenie gminy Damnica  (również takich, które znajdują się w miejscach do tego nieprzeznaczonych jak np. dzikie wysypiska czy posesje) i objętych inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest.

Zadania, planowane do dofinansowania muszą spełniać następujące wymogi:

  1. przeprowadzone zostaną na terenie gminy, w której została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest,
  2. zgodne będą z opracowanym i przyjętym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, obowiązującym na terenie gminy,
  3. przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym
    z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r. Nr 71,poz.649 z późn. zm.),
  4. posiadać będą dokumentację fotograficzną obrazującą ich stan aktualny (przed rozpoczęciem prac), umożliwiającą porównanie z fotograficzną dokumentacją powykonawczą.

Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, poniesione w 2019 lub 2020 roku, pod warunkiem, że zadanie nie zostało zakończone przed dniem 31 maja 2019 r.

W przypadku zadania nie zakończonego przed 31 maja 2019 r. należy posiadać  m.in. fakturę za wykonaną usługę, kartę przekazania odpadu, polisę ubezpieczeniową wykonawcy, kopię dokumentów potwierdzających uprawnienia wykonawcy do wykonywania działalności, protokół odbioru prac, zgłoszenie przystąpienia do prac oraz zgłoszenie robót właściwemu organowi nadzoru budowlanego.

Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% jego kosztów kwalifikowanych pochodzących z dotacji WFOŚiGW w Gdańsku. W przypadku, gdy kwota dofinansowania łącznie nie wyniesie 100%, brakującą część Wnioskodawca (właściciel nieruchomości) dołoży z własnych środków.

Uwaga: Zadanie nie obejmuje zakupu oraz montażu nowego poszycia dachowego.

 

Wnioski należy składać w  Urzędzie Gminy Damnica,
ul. Górna 1, 76-231 Damnica, pokój Nr 13

Termin składania wniosków do 19 lipca 2019 r.

 

Dokumenty do pobranie  dostępne pod linkiem :

wniosek

oświadczenie o pomocy de-minimis

klauzula informacyjna RODO

Informacja o uzyskaniu dofinansowania oraz jego wysokości zostanie podana do wiadomości wnioskujących (właścicieli nieruchomości) po rozstrzygnięciu konkursu przez WFOŚiGW w Gdańsku. Planowany termin rozstrzygnięcia określony został do dnia 30 sierpnia 2019 roku. Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 06 września 2019 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: tel. (59) 84 84 442.