USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 

WPŁYW AZBESTU NA LUDZKI ORGANIZM

 

Zadanie dotyczyło usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest głównie płyt falistych tzw.: eternitu. Zadaniem objęto 15 lokalizacji na terenie Gminy. Całkowita ilość unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest to 25,77 tony. Zadanie zostało zrealizowane w 2020 roku w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kwota dofinansowania wyniosła 11 229,00 złotych.

 

 

Gmina zrealizowała kolejny etap Zadania dotyczącego usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest głównie płyt falistych tzw.: eternitu. Zadaniem objęto 12 lokalizacji na terenie Gminy. Całkowita ilość unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w tym etapie to 28,23 tony. Zadanie zostało zrealizowane w 2020 roku w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kwota dofinansowania wyniosła 9 111,00 złotych.

 

 

 

Gmina Damnica zrealizowała kolejny projekt związany z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest głównie płyt falistych tzw.: eternitu z terenu Gminy. W roku 2021 i 2022 zadaniem objęto 24 lokalizacje na terenie Gminy. Demontaż, transport i utylizacja obejmował 7 posesji oraz transport i utylizacja 17 posesji. Całkowita ilość unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest to 47,32 tony. Zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Damnica” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-47.S/7107/2021/AZBEST-2021. Kwota dofinansowania w formie dotacji wyniosła 20 334,00 zł. Koszty kwalifikowane również w kwocie 20 334,00 zł.

 

 

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dla OSP w Damnicy

 

W ramach konkursu „FLOREK – wsparcie dla OSP” (edycja 2020), organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przyznano ochotniczym strażom pożarnym środki na zakup specjalistycznego sprzętu. W ramach konkursu Ochotnicza Straż Pożarna w Damnicy otrzymała  dotację w kwocie 17.360,00 zł, co stanowiło 100% kosztów zadania pn.”Zakup aparatów powietrznych”. Zadanie polegało na wymianie wysłużonych już aparatów na fabrycznie nowe. Dofinansowanie z NFOŚIGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, pozwoliło na zakup 4 aparatów oraz 2 butli do aparatów. Więcej informacji na www.wfos.gdansk.pl