Wójt Gminy Damnica, zrządzeniem nr 21/2016 z dn. 22 lutego 2016 roku postanowił przeprowadzić konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Damnica. Konsultacje będą przeprowadzone według zasad:
1) Celem konsultacji jest zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców Gminy Damnica w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Damnica na lata 2016-2022.
2) Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców Gminy Damnica.
3) Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 23 lutego do 7 marca 2016 r.
4) Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej i polegać będą na udostępnieniu treści projektu „Strategii Rozwoju Gminy Damnica na lata 2016-2022” na stronie internetowej Gminy Damnica www.damnica.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damnica oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Damnica.
5) Wzór formularza zgłoszenia opinii stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia i zostanie on zamieszczony na stronie internetowej Gminy Damnica www.damnica.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damnica, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Damnica. Wzór formularza zgłaszania opinii będzie dostępny w Urzędzie Gminy Damnica w pok. 16.
6) Wypełniony formularz, zawierający opinie, uwagi i wnioski w przedmiocie konsultacji, należy złożyć w terminie do 7 marca 2016 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Damnica lub przesłać na adres: Urząd Gminy Damnica, ul. Górna 1, 76-231 Damnica. Przy przesyłaniu opinii drogą pocztową liczy się stempel wpływu do urzędu gminy.

Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Gminy Damnica oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Damnica.

Poniżej dokumenty:

Strategia Rozwoju Gminy Damnica 2016-2022

zarządzenie nr 21

SRGD 2016-2022 formularz zmian

SRGD 2016-2022 formularz zmian