Informuję, że  Rada Gminy Damnica będzie dokonywać wyboru 2 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w  Słupsku, w tym 1 ławnika do Wydziału Pracy  i Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych  (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.), radom gmin kandydatów na ławników mogą zgłaszać:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 357 ze zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1 – 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż    30 dni przed datą zgłoszenia (art. 162 § 5 u.s.p.).

Dodatkowo do kartu zgłoszenia należy dołączyć:

1) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji,

2) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis albo zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia (art. 162 § 5 u.s.p.).

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłaszania kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty:

 • za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika,
 • za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy Damnica  po upływie terminu tj. po dnia 30 czerwca 2019 roku, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa wyżej, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór udostępniony jest:

 • na stronie internetowej Gminy Damnica oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damnica,
 • w siedzibie Urzędu Gminy Damnica,  pokój Nr 9,
 • za pośrednictwem Internetu, na stronach oznaczonych www.ms.gov.pl

Wypełnione karty zgłoszenia wraz załącznikami można składać w dniach i godzinach pracy Urzędu  Gminy  Damnica,  pokój Nr  9 lub przesłać pocztą ( decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Wybory ławników odbędą się w terminie do końca października 2019 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

Oświadczenie postępowanie o przestępstwo

Oświadczenie władza rodzicielska