Ogłaszamy konkurs na koordynatora projektu.

Przedmiotem ogłoszenia jest pełnienie funkcji Koordynatora Projektu pn. „Od diagnozy do metamorfozy – poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica” realizowanego przez Gminę Damnica w ramach Działania 3.2 Edukacja ogólna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu zgodnie z umową: 968 400,06 zł, w tym koszty bezpośrednie: 807 000,05 zł. Dofinansowanie 919 980,06 zł.

Do zadań Koordynatora projektu należeć będzie:

 1. Nadzór merytoryczny nad realizacją projektu, kierowanie działaniami projektu i zapewnienie płynności ich realizacji oraz kontrolowanie zgodności terminów realizowanych działań z harmonogramem;

 2. Planowanie i zarządzanie kosztami projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie przedmiotowego Projektu, wnioskiem aplikacyjnym, budżetem szczegółowym oraz innymi wytycznymi dotyczącymi projektu;

 3. Koordynacja działań pracy kadry projektu oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem;

 4. Bieżące monitorowanie efektywności realizacji projektu, w tym osiągnięcia założonych celów i rezultatów projektu, wynikających z przyjętych zapisów umowy o dofinansowanie zawartej z Instytucją Zarządzającą oraz ewentualnych zmian do umowy uzgodnionych w trakcie trwania ww. projektu;

 5. Niezwłoczne informowanie Zleceniodawcy o stwierdzonych zagrożeniach opóźnienia realizacji projektu w porównaniu z przyjętym harmonogramem lub niezrealizowania projektu oraz proponowanie działań zaradczych;

 6. Współpraca z referatem księgowości Zleceniodawcy na etapie przygotowania, sporządzania i przekazywania dokumentacji umożliwiającej rozliczenie finansowe etapów projektu (zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym) oraz świadczenie pomocy doradczej na każdym etapie realizacji projektu mającej na celu wystąpienie do Instytucji Zarządzającej w celu zaliczkowania/ rozliczenia środków finansowych projektu;

 7. Kontrola wszelkich płatności pod kątem zgodności z projektem oraz kwalifikowalności wydatków; Aktualizacja harmonogramu rzeczowo- finansowego;

 8. Przygotowanie procedur i wzorów dokumentów,

 1. Sporządzanie sprawozdawczości, m.in. miesięcznej, kwartalnej, rocznej i końcowej, z realizacji projektu, tj. przygotowanie dokumentów i przesłanie ich do Instytucji Zarządzającej za pomocą programu SL2014;

 2. Przygotowanie i prowadzenie rejestru oraz bazy danych uczestników projektu, w tym przede wszystkim w programie SL2014, zgodnie z wymaganiami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 oraz w zgodzie z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych;

 3. Sporządzanie zgodnie w wytycznymi RPO WP 2014-2020 wniosków o płatność częściową i końcową wraz z niezbędnymi załącznikami, dokumentami i opracowaniami na czas trwania projektu (sporządzenie i przesłanie do Instytucji Zarządzającej);

 4. Występowanie w imieniu Zleceniodawcy w kontaktach i korespondencji z Instytucją Zarządzającą, a także z innymi instytucjami i osobami zaangażowanymi w realizację ww. projektu;

 5. Przygotowywanie wystąpień do Instytucji Zarządzającej informujących o wszelkich zmianach wprowadzonych do ww. projektu;

 6. Przygotowywanie wszelkich zmian i modyfikacji dokumentów na wniosek Instytucji Zarządzającej, jak również w przypadku konieczności ewentualnej modyfikacji projektu w trakcie jego realizacji;

 7. Konsultowanie projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przygotowanie projektów umów i aneksów z Wykonawcami;

 8. Uczestnictwo w procedurze wyboru Wykonawców oraz nadzór i kontrola nad wykonaniem przez Wykonawców przedmiotu zamówienia. Wsparcie przy odbiorze produktów wynikających z realizacji zadań – przeprowadzanych zamówień publicznych. Konsultacje w przygotowaniu oraz opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu;

 9. Promocja projektu w sposób odpowiadający harmonogramowi projektu i w sposób zgodny z wytycznymi w tym zakresie;

 10. Aktywne uczestnictwo we wszelkich procedurach kontrolnych przeprowadzanych przez uprawnione instytucje;

 11. Przygotowywanie ewentualnych wyjaśnień w trakcie kontroli związanych z realizacją ww. projektu, przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą lub inne uprawnione instytucje;

 12. Ustalenie zakresu obowiązków osób zatrudnionych przy realizacji projektu;

 13. Sprawdzanie i zatwierdzanie wynagrodzeń za przeprowadzone zajęcia przez nauczycieli, trenerów i wykładowców oraz kadry zarządzającej;

 14. Stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn;

 15. Archiwizacja wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu

 16. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dokonane czynności wynikające z:

 1. Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych,

 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

 3. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

  Poniżej szczegółowe informacje:
  zapytanie ofertowe koordynator      zapytanie ofertowe