Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3  ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Damnica zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania osób na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w 2017 r.

I. Informacje ogólne

Celem niniejszego ogłoszenia jest nabór kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej w roku 2017.

Powołana komisja rozpatrywać będzie oferty złożone do konkursu otwartego w roku 2017. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

  2. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

  3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

Regulamin pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert został określony w załączniku do Rocznego programu współpracy gminy Damnica na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

III. Wybór kandydatów z bazy do prac w komisji konkursowej

1.   Pracownik merytorycznie odpowiedzialny za przeprowadzanie otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych przedstawi Wójtowi Gminy Damnica kandydatów na członków komisji po upływie terminu składania ofert biorąc pod uwagę członkostwo w organizacjach pozarządowych lub podmiotach wymienionych w art. 3 ust.3, która bierze udział w konkursie (wykluczenie organizacji, które złożyły oferty w konkursie).

2.  Wójt Gminy Damnica dokona wyboru spośród złożonych kandydatur po jednym reprezentancie organizacji pozarządowej oraz powoła komisję konkursową.

IV. Miejsce, termin oraz sposób zgłoszenia kandydatury:

Zgłoszenia – na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) można składać w pokoju nr 16 Urzędu Gminy Damnica, ul. Górna 1 lub przesłać drogą elektroniczną na adres ue@damnica.pl w terminie do dnia 01 marca 2017 r. do godz. 15.30. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do tut. Urzędu.

Formularz zgloszeniowy