Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane dnia 31 stycznia 2017 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z Poddziałania 2.2.1. „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne”.  

W programie spotkania m.in.:
·    Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców w latach 2014-2020,
· Zasady ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu 2.2.1. RPO WP „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne” (typy beneficjentów, typy projektów, poziom dofinansowania, kwalifikowalność wydatków, pomoc publiczna w projektach, zasady składania wniosków o dofinansowanie, kryteria oceny projektów, wybór projektów i podpisanie umów),
·   Źródła informacji o Funduszach Unii Europejskiej.
 
Miejsce i termin spotkania: 
Spotkanie odbędzie się we wtorek 31 stycznia 2017 r. w godz. 11:00-13:15 w siedzibie Lokalnego 
Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13B (budynek Słupskiego
Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3, piętro I).
 
Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 30 stycznia 2017 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115
 
Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.
 
Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 84 68 114; (59) 84 68 115
 
Więcej informacji:
http://pomorskiewunii.pl/-/spotkanie-informacyjne-w-slupsku-wsparcie-przedsiebiorcow-w-perspektywie-finansowej-2014-2020-poddzialanie-2-2-1-rpo-wp-inwestycje-profilowane-wsparci

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
 
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.
Plakat A4