Zasady korzystania z drogi leśnej nr  24 oraz nr 23 (Damnica- ul. Osiedle Rybackie) będącej w zarządzie Nadleśnictwa Damnica udostępnionej do korzystania mieszkańcom.

 

 1. Podczas korzystania z drogi należy zachować szczególną ostrożność. Na drodze mogą wystąpić różne zagrożenia i utrudnienia w szczególności: zwężenia jedni, niebezpieczne zakręty, spadki terenu przekraczające dopuszczalne normy, wyboje i nierówności nawierzchni, okresowe oblodzenia, zwierzyna leśna, ruch pojazdów specjalistycznych, inne utrudnienia i ograniczenia.

 

 1. Użytkownicy drogi zobowiązani są do:
 2. stosowania się do wszystkich przepisów i poleceń wydawanych przez odpowiednie władze administracyjno-gospodarcze,
 3. przestrzegania zakazu używania otwartego ognia i materiałów łatwopalnych,
 4. dostosowania się do znaków umieszczonych na drodze.

 

 1. Na drodze obowiązuje:
 2. a. ograniczenie prędkości do 30 km/h (o ile znaki drogowe nie stanowią inaczej),
 3. zakaz zaśmiecania terenu,
 4. zakaz wyprzedzania,
 5. zakaz używania sygnałów dźwiękowych,
 6. zakaz wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu (z wyjątkiem sytuacji szczególnych, np. obsługi maszyn, urządzeń i środków transportowych podmiotów wykonujących zlecone prace),
 7. zakaz niszczenia mienia zarządcy drogi,
 8. zakaz postoju pojazdów,
 9. zakaz zjazdu na obszary leśne i inne drogi nie udostępnione do ruchu.

 

 1. W odniesieniu do dróg krzyżujących się, kierujący pojazdem, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność; w miejscach tych obowiązują zasady kolejności przejazdu jak na skrzyżowaniu równorzędnym, o ile zastosowane znaki drogowe nie wskazują inaczej.

 

 1. Wszystkich użytkowników drogi leśnej obowiązuje zasada ograniczonego zaufania (art. 4 Prawo o ruchu drogowym – „Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania”).