Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) wprowadzam następujące zasady korzystania z obiektów sportowych – na terenie gminy Damnica:

 1. Boiska wielofunkcyjne będące własnością Gminy Damnica udostępniane są bezpłatnie.
 2. Osoby korzystające z obiektów obowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie RP oraz do właściwego zachowywania się, w szczególności poprzez: nieużywanie wulgaryzmów i traktowanie z szacunkiem innych użytkowników.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem użytkownikom ZABRANIA się:
 4. a) korzystania z obiektów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
 5. b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem

boiska, np. rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.;

 1. c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
 2. d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
 3. e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu;
 4. f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;
 5. g) przeszkadzania w zajęciach lub grze innym osobom.
 6. W przypadku stwierdzenia, że osoba korzystająca z boiska nie przestrzega ww. zasad, osoba upoważniona przez Wójta Gminy Damnica może nakazać opuszczenie obiektu, a w uzasadnionych przypadkach wezwać Policję.
 7. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania lub nienależytego stosowania się do niniejszych zasad.
 8. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników.
 9. Użytkownik który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub jego wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany.

    Wójt Gminy Damnica

                                                                                                                                                                          Andrzej Kordylas /-/