OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Damnica

z dnia 11 marca 2019 r.

o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Świecichowo

dla wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej

na dzień 19 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Świecichowie

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przeprowadzenie wyboru sołtysa i rady sołeckiej:
 4. przedstawienie zebranym zasad i trybu wyborów organów sołectwa określonych w Statucie sołectwa,
 5. wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
 6. zgłaszanie kandydatur na Sołtysa,
 7. przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów,
 8. zgłaszanie kandydatur na członków Rady Sołeckiej,
 9. przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zakończenie zebrania.

W przypadku, gdy zebranie o którym mowa wyżej nie dojdzie do skutku z braku frekwencji, ogłasza się drugi termin po upływie 15 minut tj. 19 marca 2019r. o godz. 17:15.