Informacja dotycząca zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania dróg i chodników gminnych na terenie Gminy Damnica w sezonie zimowym 2020/2021:

Sprzęt dysponowany do wykonywania zadania dotyczącego zimowego utrzymania w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy:

  • Ciągnik POLMOT
  • Ciągnik NEW HOLLAND
  • Pług odśnieżny czołowy Kacper ze zmienną geometrią skrzydeł o szerokości roboczej 250cm.
  • Pług odśnieżny czołowy Samasz PSV 251 ze zmienną geometrią skrzydeł o szerokości roboczej 250cm.
  • Piaskarka Pomarol PS 200 o ładowności 1 tony i szerokości roboczej 2m.
  • Podmioty dysponujące własnym sprzętem.

Do prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych zostało zaangażowanych 10 pracowników terenowych oraz zewnętrzni wykonawcy.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy stosuje materiały uszorstniające, tj. piasek. Aby zapobiec zamarzaniu piasku dodaje się do niego sól drogową w ilości nie przekraczającej 20%. Do likwidacji gołoledzi stosuje się sól drogową.

Organizacja zimowego utrzymania dróg:

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych pracownik dyżurujący uruchamia i wzywa zakontraktowany sprzęt w celu prowadzenia akcji.

Dyżur telefoniczny: 533 334 991

Kiedy za odśnieżanie chodnika odpowiada właściciel nieruchomości, a kiedy Gmina?

Właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za odśnieżanie chodnika, jeżeli chodnik jest położony wzdłuż jego nieruchomości. Jeżeli chodnik jest nieodśnieżony, a pieszy poślizgnie się na nim i złamie nogę, ma prawo domagać się od właściciela nieruchomości odszkodowania.
Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jeżeli zatem chodnik przylega bezpośrednio do ogrodzenia domu, obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielu nieruchomości.

Podstawa prawna:

Art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.