Dyżur telefoniczny drogi gminne: 533 334 991

 

Informacja
dotycząca zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania
dróg gminnych i wewnętrznych
na terenie Gminy Damnica w sezonie zimowym 2022/2023

Przedmiotem zimowego utrzymania jest zapewnienie ciągłej całodobowej przejezdności dróg gminnych polegającym na obustronnym odśnieżaniu jezdni dróg poprzez mechaniczne usuwanie śniegu z jezdni oraz likwidacja gołoledzi.
Sprzęt niezbędny do wykonywania zadania dotyczącego zimowego utrzymania w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy:
• Ciągnik POLMOT
• Ciągnik NEW HOLLAND
• Pług odśnieżny czołowy Kacper ze zmienną geometrią skrzydeł o szerokości roboczej 250cm.
• Pług odśnieżny czołowy Samasz PSV 251 ze zmienną geometrią skrzydeł o szerokości roboczej 250cm.
• Piaskarka Pomarol PS 200 o ładowności 1 tony i szerokości roboczej 2m.
• Podmioty dysponujące własnym sprzętem.

Do prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych zostanie zaangażowanych 8 pracowników terenowych.
Materiał do zwalczania śliskości – Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy przewiduje stosowanie materiałów uszorstniających, tj. piasek aby zapobiec zamarzaniu piasku zostanie dodana do niego sól drogowa w ilości nie przekraczającej 20% i zostanie przygotowana mieszanka piaskowo – solna. Do likwidacji gołoledzi zastosowana zostanie sól drogowa.

Organizacja zimowego utrzymania dróg
W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych pracownik dyżurujący uruchamia i wzywa zakontraktowany sprzęt w celu prowadzenia akcji w zakresie odśnieżania i likwidacji śliskości.
Odpowiedzialnymi za odśnieżanie i uszorstnianie nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych ze strony Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy są: operator ciągnika NEW HOLLAND, operator ciągnika POLMOT.
Teren powierzony do realizacji zadania drogi gminne Gminy Damnica.
Pracownicy są odpowiedzialni za koordynowanie pracą podmiotów, którym część zadań została przekazana do zimowego utrzymania.
W celu usprawnienia prac związanych z utrzymaniem zimowym dróg gminnych Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy podjął współpracę z podmiotami zewnętrznymi.

W związku z powyższym prócz sprzętu, którym dysponuje ZGK w Damnicy do zimowego utrzymania dróg zostanie zaangażowany sprzęt i pracownicy zewnętrznych podmiotów.

Z przyczyn nie zależnych od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy teren oraz prace mogą ulec zmianie.
Kontrolę wykonywania postanowień umów odśnieżania dróg gminnych sprawować będzie pracownik pełniący dyżur tel. 533 334 991. Natomiast jednostką odpowiedzialną za odśnieżanie dróg powiatowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku tel. 59 8420 730.